Azmi, U., Hadi, Z. and Soraya, S. (2020) “ARDL METHOD: Forecasting Data Curah Hujan Harian NTB”, Jurnal Varian, 3(2), pp. 73-82. doi: https://doi.org/10.30812/varian.v3i2.627.