AZMI, U.; HADI, Z.; SORAYA, S. ARDL METHOD: Forecasting Data Curah Hujan Harian NTB. Jurnal Varian, v. 3, n. 2, p. 73-82, 1 maio 2020.