Azmi, U., Hadi, Z., & Soraya, S. (2020). ARDL METHOD: Forecasting Data Curah Hujan Harian NTB. Jurnal Varian, 3(2), 73-82. https://doi.org/https://doi.org/10.30812/varian.v3i2.627